حوض ته نشینی مستطیلی

حوضهای ته نشینی مستطیلی. علاوه بر صرفه جویی اقتصادی ناشی از  ساخت ديواره مشترك و كمتر بودن زمين مورد نياز ، به نظر مي رسد كه توزیع جريان ورودي بصورت جانبی در سرتاسر طول حوض مستطیلی نسبت به حوض هاي دايره اي كه توزیع جريان ورودي از يك منبع نقطه اي است آسانتر صورت می گیرد و به نظر مي‌‌رسد كه حوض هاي ته نشيني مستطيلي فرآيند زلال سازي را بهتر انجام دهند.
پيدايش لجن روب هاي متحرك وسیستم های مكش لجن، همراه با لجن زداهاي مكشي شناور باعث گردید تا حوض های مستطيلي بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.