بیوراکتور غشایی

بیوراکتور غشایی  با بیومس معلق و ممبرن های میکروفیلتراسیون با سوراخهای به قطر اسمی 0.1 تا 0.4 میکرومتر جهت جداسازی مواد جامد، تشکیل شده و کاربرد زیادی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب دارد. برای جداسازی پساب تصفیه شده از بیومس فعال ممکن است بیوراکتورهای رشد معلق هوازی یا بی هوازی به همراه راکتور غشایی بیولوژیکی بکار رود. سیستم های غشایی می توانند پسابی در حد ترکیب پساب های حوض ته نشینی ثانویه و میکروفیلتراسیون پساب خروجی از تصفیه خانه تولید نماید.از این راکتورها می توان برای تصفیه فاضلاب شهری،صنعتی و نیزمصارف استفاده مجدد استفاده کرد.
 در واقع سيستمهايMBR عمليات ميکروفيلتراسيون و تصفيه بيولوژيکي را در يک واحد فرآيندي انجام مي دهند. بنابراين به عنوان يک واحد کمکي براي ته نشيني ثانويه و فيلتراسيون هستند  و يا کلاً نياز به اين واحد ها را برطرف مي نمايند. توانايي حذف ته نشيني ثانويه و عملکرد در غلظت  MLSS  بالاتر مزاياي زير را به همراه دارد:
 • بارگذاري حجمي بالاتر و بنابراين زمان ماند هيدروليکي کوتاهتري مي تواند اعمال گردد.
 • زمان ماند سلولي  (SRT) بالاتري با کاهش توليد لجن رخ مي دهد.
 • عملکرد در DO هاي پايين و امکان نيتريفيکاسيون – دي نيتريکاسيون همزمان در طرح‌هاي با SRT بالا
 • جريان خروجي با کيفيت بالا در پارامترهاي کدورت، باکتري، TSS وBOD
 • فضاي کمتري براي تصفيه فاضلاب مورد نياز است.
سيستم‌هاي MBR دو شکل کلي دارند:
 • ممبران در داخل بايوراکتور غوطه ور است.
 • ممبران خارج از بايوراکتور قرار مي گيرد.
با جايگزين کردن اين نوع جداسازي بجاي ته نشيني ثانويه، ممبران مشکلات تورم لجن و ديگر مشکلات مربوط به ته نشين‌هاي ثقلي را بر طرف مي کنند. سيستم‌هاي  MBR مي تواند درMLSS هاي بسيار بالاتر از راکتورهاي لجن فعال (15000-25000) ميليگرم در ليتر عمل کنند. اگر چه غلظت هاي فوق قابل دسترسي است، ولي عملاً غلظت‌هاي بيش از 8000-10000 ميلي گرم ليتر بسيار هزينه بر خواهد بود.
كاربردهاي فرآيند MBR:
 • براي ارتقاء ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب در حال بهره برداري
 • تصفيه فاضلابهاي با غلظت بالا نظير فاضلاب صنايع غذايي و داروسازي
 • تصفيه فاضلابهاي با غلظت بالاي آمونيوم نظير شيرابه ها
 • تصفيه فاضلابهاي بهداشتي بخصوصدر مناطقي كه به لحاظ فضاي تصفيه خانه محدوديت وجود دارد
 • استفاده مجدد و بازگردش پساب تصفيه شده تصفيه خانه هاي فاضلاب

دانلود پی دی اف Membrane Bioreactors-MARTIN