Electron Beam Processing Systems

روش پرتودهی با باریکه الکترونی از فناوریهای اکسید کننده پیشرفته جهت تصفیه آب محصوب میشود.
واکنش الکترونها با مولوکولهای آب باعث تولید محصولات واسطه مانند رادیکال هیدرواکسیل ، الکترونهای هیدراته و اتمهای هیدروژن میشود. این فراورده ها با آلاینده های آلی موجود در آب وارد واکنش میشوند و باعث تجزیه این مواد میشوند.
 دانلود پی دی اف