فرآیند IC

راکتور internal circulation (راکتور IC)  یک نوع هاضم بی هوازی است که در درجه اول برای تصفیه فاضلاب طراحی شده میشود. راکتور IC تکامل یافته سیستم های هضم UASB و EGSB است.هاضم به طور معمول بیوگازهمراه با متان غلظت بالا  (C80٪)  تولید می کند. در اصل IC برای بهبود نرخ هضم و بازده گازطراحی شده است.
راکتور IC به طور معمول به عنوان بخشی از یک سیستم هضم بی هوازی دو مرحله است شامل یک مخزن اسیدی شدن و هیدرولیز میباشد. پساب خروجی راکتور IC اغلب به تصفیه هوازی برای کاهش BOD و COD و رسیدن به استاندارد تخلیه نیازمند است.