فرآیند Canon

CANON- پروسه حذف کامل نیتروژن اتوترفیک از نیتریت
Completely Autotrophic Nitrogen Removal Over Nitrite 
پروسه جدیدی که برای ترکیب محیط نیتریت زدا و باکتریهای بی هوازی اکسید کننده آمونیوم (آناموکس) شکل گرفته است به نام پروسه حذف کامل نیتروژن اتوتروفی بر نیتریت نامیده میشود (CANON).
NH3+0.85 O2 → 0.11 NO3-+0.44 N2+0.14 H+ 1.43H2O
این فرایند بر اساس ایده نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون همزمان (SND) در یک ر اکتور در شرایط بهره برداری پایدار پایه گذاری شده است. با کشف باکتریهای آناموکس- باکتریهای بی هوازی اکسید کننده آمونیوم) ، پروسه CANON  پیشنهاد شد و اکسید کننده های بی هوازی آمونیوم به عنوان نیترات زدا (دنیتریفایر) استفاده شدند. ایجاد شرایطی با محدودیت اکسیژن برای تامین همکاری بین باکتریهای هوازی و بی هوازی اجباری است. راکتوهای متوالی منقطع (SBR-Sequencing batch reactor) برای توسعه فرایندCANON استفاده می شود. برخلاف فرایند آناموکس (اکسید کردن بی هوازی آمونیوم)، پروسه CANON میتواند مستقیما از ورودی غنی از آمونیوم در یک سرعت بار گذاری مناسب تغذیه کند. در یک راکتور، اکسید کننده های نیتریتبه دلیل اختلاف میان باکتریهای نیتریت زدا (نیتریفایر) ، در رقابت پیروز می شوند .
در محیط باکتریایی بایوفیلم، تجمع همزمان نیتریت در بخش هوازی لایه بایوفیلم و واکنش آناموکس(اکسید کردن بی هوازی آمونیوم) در بخش داخلی بی هوازی بایوفیلم و همچنین همکاری باکتریهای لایه بایوفیلم امکان پذیر است. واکنش هماهنگ و متوازن میان دو گروه از باکتریها، مشخص شده است. نیتروزوموناس می تواند برای باکتری بروکادیا ( آناموکس کننده)، تامین کننده  نیتریتی باشد که به عنوان اکسیدکننده در مرز مشترک بین بخش اکسیژن دار/ بی اکسیژن (اکسیک/ اناکسیک) بایوفیلم وجود دارد.این همکاری علی رغم رقابت طبیعی برای یک منبع تغذیه-آمونیوم- امکانپذیر است.نیتروزوموناس فرایند آناموکس –اکسید کردن بی هوازی آمونیوم- را در راکتور CANON محدود می کند. این محدود کردن به دلیل نقش بازدارنده این باکتری در انتشار اکسیژن در لایه های پایین تر و همینطور تامین نیتریت برای باکتریهای آناموکس است. با این حال، براساس محاسبه انرژی آزاد گیبس، باکتریهای آناموکس کاراتر از نیتروس می باشند.