فرآیند BAS

فرآیند ترکیبی BAS یک فرایند تصفیه بیولوژیکی است که ترکیبی از بهترین از لجن فعال و فن آوری بیوفیلم است. طراحی دقیق مراحل فرآیند لجن بهینه فعال و مرحله بیوفیلم MBBR باعث مقاومت نسبت به شوک در شرایط بارگذاری آلودگی میشود در نتیجه باعث افزایش راندمان در تصفیه فاضلابهای صنعتی میشود. فرایند MBBR در ابتدای فرایند باعث سازگاری در برابر مواد سمی و کاهش 50-70% BOD و بهینه سازی حذف COD میشود. این فرایند پیش تصفیه باعث افزایش 2 تا 3 برابری ظرفیت در مقایسه با فرایند لجن فعال میشود. به علاوه فرایند ترکیبی BAS باعث باعث بهبود ویژگیهای فرایند لجن فعال در مرحله ساخت لجن فعال باعث پایداری بیشتر لجن و آبگیری آسانتر لجن مازاد میشود.