فرآیند AOP

فرایند اکسیداسیون پیشرفته یکی از تکنولوژیهای تصفیه است که میتواند برای کاهش تاثیرات مخرب بهداشتی و زیست محیطی زائدات صنعتی به کار رود. در فرایند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) ، پراکسید هیدروژن (H2O2) ، اشعه فرابنفش (UV) ، ازن (O3)و یا یک کاتالیست جهت حذف ترکیبات باقیمانده آلی BOD,COD,TOC به صورت  به عنوان راه حلی موثر با هم ترکیب می شوند. هدف طراحی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته، تولید رادیکال هیدروکسیل است. در حقیقت این رادیکال های هیدروکسیل هستند که بازدهی بالایی در نابودی ترکیبات آلی دارند.

مزایا: 

– فرایند اکسیداسیون پیشرفته  نیاز به ازن کمتری دارد و نتایج بهتری را نسبت به سسیستم های تصفیه با ازن متداول ارائه می دهد.

– کاهش نیاز به ازن و زمان ماند کوتاهتر، باعث اقتصادی شدن این سیستم برای تصفیه دبی ها بالای فاضلاب شده است.

– این سیستم دارای بازدهی بیش از 95 درصد کاهش در بار زائدات (BOD,COD,TOC) است.

– حذف موثر ترکیبات آلی نظیر رنگها، پروتئین ها، سورفکتانها، روغن و گریس، و غیره.

– تصفیه و بازیافت فاضلاب صنایع نساجی، صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی و غیره.

– عدم تولید بوهای آزاردهنده.

– سیستم خودکار.

– سرعت بالای واکنش.

– اشغال فضای کم.

– دارا بودن پتانسیل کاهش سمیت و امکان تبدیل مواد آلی تصفیه شده به مواد معدنی

– عدم تولید ترکیباتی که  نیاز به تصفیه های دیگر دارند. نظیر کربن مصرف شده به صورت جذب کربن فعال.

– رقیق شدن و ایجاد زائدات برای انجام فرایندهای بعدی تصفیه نظیر ممبرانها

– عدم تولید لجن برخلاف فرایندهای شیمیایی و فیزیکی یا بیولوژیکی ( لجن بیولوژیکی زائد).

– منحصربه فرد بودن از این نظر که هیچ روش دیگری تصفیه چندگانه ترکیبات آلی در یک فرایند را ممکن نساخته است.