فرآیند الکتروکواگولاسیون

در سالهای اخیر فرایند الکتروکواگوالاسیون (EC) توانسته است به عنوان یک روش موثر برای تصفیه فاضلابهای صنعتی مطرح گردد.
 این فرایند از یک جریان الکتریکی مستقیم برای تولید یونهای فلزی محلول استفاده میکند. ماده منعقد کننده در این فرایند به وسیله  انحلال آند قربانی تولید میشود و با تولید هیدروژن و یون هیدرواکسیل در کاتد همراه است. هنگامی که یونهای فلزی به وسیله EC فراهم میشوند با یونهای با بار الکتریکی مخالف، ذرات آلاینده موجود در فاضلاب خنثی میشوند و به صورت جامدات با مقاومت بالا ته نشین میگردند. علاوه بر این حبابهای هیدروژن تشکیل شده اجازه شناورسازی موا معلق را میدهند. فرایند EC به دلیل مزیت تولید ترکیبی از کاتیونهای جند ظرفیتی توسط اکسیداسیون آندهای قربانی و شناور سازی آلاینده ها در سطح محلول که میتواند جمع آوری و حذف آنها را آسان کند ایده آل است.