دانه گیری با جریان گردابی (سیکلونی)

دارای مقطع دایروی هستند. دارای راندمان حذف خوبی هستندو به زمین کمتری نیاز دارند در این سیستم، پساب خروجی از رسـتوران و آشـپزخانه کـه حـاوي ذرات چربـی و روغـن و همچنین مواد ریز آلی، معدنی و باقیمانده مواد غذائی می باشد، بصورت مماس با دیـواره گـرد حـوض وارد آن شده و ذرات دانه ها تحت تأثیر دو نیروي گریز از مرکز و ثقل خود قرار می گیرند و به سمت قسمت مرکزي و گود مخروطی شکل حوض هدایت می شوند و دانه ها در قسمت هاپر تجمـع یافتـه و دانه هاي تجمع یافته در قسمت هاپر با کمک پمپ هوا و یـک دسـتگاه ایرلیفـت پمـپ کـامپوزیتی بـه بیرون تخلیه می گردد. با جداسازي رسوبات، جریان پساب با سرعت آرام به سمت بالا هـدایت شـده و پس از برخورد به تیغه هاي مانع سرعت نصب شده در بالا جریان پساب بصـورت شعاعی به کانال خروجی هدایت می گردد و در ارتفاعی بالاتر از رقوم تخلیه پساب ذرات شناور چربی از طریق کانال جداگانه اي جداسازي می گردد.

دانلود پی دی افCyclone grit chamber-BILFINGER WATER TECHNOLOGIES