کلریناتور-هپوکلریناتور

مزایای گند زدایی با روش استفاده از کلر مایع و گازی:
– در هر دو روش کلر آب بعد از گندزدایی مقداری از آن در آب باقی می ماند (ppm  ۰/۵ – ۰/۸ ) طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ) تا با آلودگیهای ثانویه مقابله نموده و آب را کماکان سالم نگه دارد
–  پرکلرین (هیپو کلریت کلسیم) براحتی با کمترین هزینه قابل تهیه می باشد.
–  نقل و انتقال پرکلرین بسیار راحت بوده ودر مصارف دیگر گندزدایی نیز کاربرد دارد.

توضیحات

تجهیزات و دستگاههاي کلرزنی رحسب نحوه استفاده از کلر به دو نوع کلی تقسیم می شود : الف ) تزریق کننده هاي گازي ب ) تزریق کننده هاي مایع ( هیپوکلریت کلسیم با آب مخلوط شده و محلول حاصل به آب تزریق می شود ). به نوع اول دستگاه کلرزنی آب ، اصطلاحاً کلریناتور و به نوع دوم هیپوکلریناتور می گویند . براي کلرزنـی آب شـهري بهتر است از نوع اول و براي گندزدایی آب اجتماعات کوچک و براي اردوگاههـا ، پادگانهـا و کارخانـه هـا از نـوع دوم استفاده شود و در غالـب منـاطق کوچـک و شهرسـتانها نیـز بـا توجـه بـه امکانـات و شـرایط موجـود بهتـر اسـت ، هیپوکلریناتورها مود استفاده قرار گیرند . نحوه تزریق کلر بستگی به امکانات موجود و نوع کاربرد کلر دارد . از دستگاههاي کلرزنی جهت گنـدزدایی آب شـرب اجتماعات و صنایع ، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرها و صنایع ، استخرها و … استفاده می شود .