Electron Beam Processing Systems _ WASIK ASSOCIATES, INC

روش پرتودهی با باریکه الکترونی از فناوریهای اکسید کننده پیشرفته جهت تصفیه آب محصوب میشود.
واکنش الکترونها با مولوکولهای آب باعث تولید محصولات واسطه مانند رادیکال هیدرواکسیل ، الکترونهای هیدراته و اتمهای هیدروژن میشود. این فراورده ها با آلاینده های آلی موجود در آب وارد واکنش میشوند و باعث تجزیه این مواد میشوند.