دیسک فیلتر

فیلترهای دیسکی برای جداسازی مواد بیولوژیکی و ذرات معلق مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع فیلتر  یکی از مناسب ترین گزینه ها برای کاربرد در صنایع مختلف و همچنین کشاورزی محسوب می گردد
موارد استفاده:
تصفيه فيزيكي سيستم هاي پرورش ماهي مداربسته
تصفيه فيزيكي در طرح هاي افزايش توليد در مزارع پرورش ماهي
تصفيه پساب مزارع پرورش ماهي و كنترل آلودگي هاي زيست محيطي
تصفيه آبهاي آشاميدني براي جداسازي فيتوپلانكتون ها
 و فسفرBODشفاف سازي فاضلاب هاي صنعتي و كاهش
شفاف سازي فاضلاب ها پس از واحد هاي لجن فعال
تصفيه پساب كشتارگاه ها و واحدهاي توليد مواد غذائي
تصفيه فيزيكي در خطوط توليد آب ميوه و كنسانتره