Hydrogen Peroxide/Ozone: H2O2/O3

 زمانی که H2O2,O3 به طور همزمان وارد آب میشوند واکنش بین این دو باعث تجزیه ازن و تولید رادیکال هیدرواکسیل میشود، رادیکال هدرواکسیل تولید شده میتواند باعث اکسید شدن بسیاری از موادآلی نامحلول شود. درpH اسیدی پراکسید هیدروزن به کندی با ازن واکنش میدهد در حالیکه در  pHبالای 5 تسریع شدید تجزیه ازن مشاهده شده است کارایی بازدارندگی فرایند به نسبت جرمی H2O2/O3 بستگی دارد.
دانلود پی دی اف Hydrogen PeroxideOzone H2O2O3-Suez