CATADOX Process

فرآیند CATADOX ترکیبی از تصفیه توسط ازن، UV، پراکسید هیدروژن و کاتالیست ها میباشد، و در نتیجه سیستمی تصفیه اکسیداسیون قدرتمند و پیشرفته به وجود آمده است. این فرایند اکسیداسیون پیشرفته باعث کاهش TOC موثر تر در مقایسه با فرآیندهای شناخته شده متعارف AOP میشود. CATADOX همچنین عملکرد خوبی در حذف COD غیر قابل تجزیه ، کاهش گاز های فرار، کاهش سمیت، حذف رنگ و بو، ترکیبات آلی مقاوم در برابر تصفیه مانند DMSO, TMAH, NMP, IPA (iso-propanol) حذف تری هالومتان و اوره در آب میشود.

مزایا:

  • امکان آزمایش با بارهای مختلف را فراهم می کند
  • قابلیت تصفیه پساب را نشان می دهد
  • شما را قادر می سازد تا با پساب واقعی که باید تصفیه شود، آزمایشاتی را در سایت خود انجام دهید
  • پارامترهای طراحی دقیق را ایجاد می کند
  • به طور دقیق هزینه های سرمایه و عملیات را پیش بینی می کند

دانلود پی دی اف محصول CATADOXProcess-ESCO