UF

اولترافیلتراسیون تکنولوژی جداسازی توسط ممبرین است که بر مبنای غشای نیمه تراوا جهت جداسازی محلول های حاوی ترکیبات مفید و غیرمفید به کار برده می شود. اختلاف فشار،  نیروی محرک جریان، جهت عبور از میان غشای ممبرین می باشد. ساختار نامتقارن ممبرین های اولترا فیلتر  باعث جدا شدن ذرات بزرگتر از وزن مولکولی ممبرین و باقی ماندن آن ها در سطح ممبرین می شود در حالیکه ذرات کوچکتر از میان ساختار ممبرین عبور می کنند. فیلتراسیون، پالایش، جداسازی و تغلیظ محلول زمانی که غلظت مواد باقیمانده بر سطح ممبرین افزایش پیدا می کند به پایان می رسد.
در غشاهای اولترافیلتراسیون، علاوه بر اندازه مولکول ها، جاذبه های بین اجزاء و غشا در فرآیند تاثیرگذار است. اختلاف فشار اسمزی در دو طرف غشا با توجه به عبور نمک ها و یون ها از غشا خیلی زیاد نیست و بنابراین فشار لازم برای انجام اولترافیلتراسیون در حدود 2 تا 7 بار می باشد که نسبت به فشار اعمالی در فرآیند نانوفیلتراسیون فشار کمتری است. شار به دست آمده در اولترافیلتراسیون با توجه به اندازه حفره های غشا بیش از نانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس و کمتر از میکروفیلتراسیون است. با توجه به خصوصیات شمرده شده از این فرآیند، می توان در عملیات تصفیه، تغلیظ و تفکیک استفاده نمود.
به طور کلی کاربرهای غشا اولترافیلتراسیون شامل موارد زیر است:
•کاربرد برای آب فوق خالص - خالص سازی اولیه آب های صنعتی - پیش تصفیه آب فوق خالص - پیش تصفیه برای نمکزدایی آب دریا - پس تصفیه برای آب های فوق خالص
•کاربرد در صنایع زیست محیطی - تصفیه پساب های صنعتی
•صنایع غذایی و نوشیدنی - تصفیه آب های معدنی - خالص سازی و تصفیه آبمیوه - حذف پروتئین و آنزیم
صنایع مختلف - صنایع لبنی ( تغلیظ شیر و پنیر) - صنایع داروسازی (آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها ) - صنایع نساجی - صنایع شیمیایی - صنایع کاغذسازی - صنایع چرم
مزاياي استفاده ازسيستمهاي اولترا فيلتراسيون:
• حذف بسيار موثر ذرات معلق، پاتوژنها، ميكروارگانيسمها، باكتريها، ويروسها و ذرات كلوئيدي
• عملكرد بسيار بالاي فيلتراسيون
• نرخ پايين گرفتگي ممبران
• مقاومت بالا در برابر حرارت، مواد شيميايي و عوامل اكسيد كننده
• قابليت شستشوي معكوس دوره اي جهت بهبود عملكرد سيستم • سرعت جریان بالاتر و مقاومت بهتر در برابر آلودگی • تأمين آب با كيفيت بسيار بالا با كمترين ميزان انرژي • افزایش طول عمرممبرانهاي سيستم  اسمز معکوس به سبب کاهش ميزان بالاي ذرات ورودی به سيستم