TiO2-catalyzed UV Oxidation

فرایند استفاده از تیتانیوم دی اکساید همراه با اشعه فرابنفش به عنوان یکی از روشهای اکسیداسیون پیشرفته با فناوری فوتوکاتالیتیکی است که پایداری و راندمان بالا از امتیازات مهم این فرایند محسوب می‌شود.
در این فرایند از یک قشای نیمه تراوا نظیر TiO2 برای برانگیختگی نوری الکترونهای باند به باند انتقالی تحت تابش نور فرابنفش با انرژی بیش از 3/2 الکترون ولت استفاده میشود این الکترونهای برانگیخته منتقل شده به باند انتقالی به همراه حفره های مثبت ایجاد شده در باند ظرفیت کاتالیست طی واکنشهای  بهمختلفی به منظور تولید رادیکالهای هیدرواکسیل مورد استفاده قرار میگیرند. در این فناوری TiO2 عنوان کاتالیزور عمل نموده و پس از هر چرخه کاتالیتیکی وضعیت شیمیایی آن مشابه حالت اول خواهد شد. پایین بودن هزینه ها، پایداری و راندمان بالا از مزایای مهم این فرایند محسوب میشود.