میکرواسترینر

میکرواسترینرها دارای انواع مختلفی هستند که می توان به درام فیلتر و دیسک فیلتر اشاره نمود که امروزه کاربردهای بسیار وسیعی در تصفیه آب جهت جداسازی انواع فیتوپلانکتون ها و زيو پلانکتون ها و سایر ذرات معلق و همچنین تصفیه فاضلاب جهت شفاف سازی و زلال سازی آب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب دارند و جایگزین بسیار مناسبی برای فیلترهای شنی می باشند.

میکرواسترینر مستقیما در مسیر کانال یا تانک جداسازی قرار می گیرد و فاضلاب از دریچه جلویی وارد شفت می شود و حین عبور جریان فاضلاب از فیلترها، جامدات توسط فیلترها جدا می شوند و به قسمت انتهایی میکرواسترینر منتقل می شوند و در طول این مسیر عملیات آبگیری نیز بر روی آنها  انجام می شود و زائدات جمع آوری شده در انتها تخلیه می شوند.

میکرواسترینرها در موارد زیر کاربرد دارند:

تصفیه فاضلاب های شهری، روستایی و صنعتی و کاهش BOD و فسفرتصفیه فیزیکی آب های آشامیدنی شهری و روستایی برای جداسازی فیتوپلانکتون ها، جلبک ها و

پولیشینگ آب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب

تصفیه فیزیکی آب و پساب مزارع پرورش ماهی

تصفیه آب کولینگ تاورهای نیروگاه های حرارتی

تصفیه پساب واحدهای تولید مواد غذایی