فرآیند OLAND

OLAND- نیتریفیکاسیون با اکسیژن محدود اتوتروفیک و دنیتریفیکاسیون
Oxygen Limited Autotrophic Nitrification Plus Denitrification
OLAND یک پروسه بیولوژیکی حذف نیتروژن است که به نیتریفیکاسیون و اکسیداسیون بی هوازی آمونیوم (آناموکس) پیوسته است. در این فرایند، بر خلاف پروسه CANON،  باکتریهای اکسید کننده آمونیوم قادر به تبدیل  آمونیوم به گاز نیتروزن در یک راکتور با اکسیژن محدود هستند. گونه های نیتروزموناس، به دلیل کمبود پذیرنده الکترون، میتوانند نیتریت تولید شده را استفاده کنند.
NH4++0.75 O2 → 0.5N2+H++1.5H2O
هوادهی نیتریفایر های اتوتروفیک غنی شده با PH کنترل شده  میتواند باکتریها را به مصرف نیتریت وادار کند.
 Anammox  CANON /OLAND
 ورودی مورد نیاز (بر حسب گرم COD /گرم N حذف شده) 0.00 0.00
 اکسیژن مورد نیاز (بر حسب گرم O2 /گرم N حذف شده) 0.00 2.50
قلیایت مصرف شده بر حسب گرم CaCO3/ گرم N حذف شده) 0.22 0.55
تشکیل بایومس (گرم بایومس به صورت COD/ گرم N حذف شده) 0.08 0.17
برای اهداف کاربردی، فرایند OLAND می تواند به دلیل عدم پیچیدگی تولید ایناکولوم نیتریفای کننده از لجن فعال، به سهولت استفاده شود. این سیستم نیاز به تامین مستقیم نیتریت ندارد و جریان غنی از آمونیوم میتواند مستقیما تصفیه شود. با اینحال، ظرفیت سیستم های کنونی همچنان پایین است.