فرآیند HF-MBfR

(Hollow-Fiber Membrane-Biofilm Reactor (HFMBfR  یک محیط مناسب  برای گرد هم آوردن آلاینده اکسیده، باکتری ها، و H2 به عنوان اهدا کننده الکترون است. برای حذف نیترات از آب آشامیدنی آلوده با استفاده از هیدروژن مولکولی به عنوان سوبسترا الکترون دهنده تمیز توسعه داده شد. الیاف توخالی در یک سر مسدود میشوند و با هیدروژن در انتهای دیگر تحت فشار قرار میگیرند.

در HFMBfR، گاز H2 از طریق دیواره غشاء کامپوزیتی، و بیوفیلم اتوتروف طبیعی در خارج از غشا، که در آن الکترون باکتری پذیرنده آلاینده های اکسید کننده (به عنوان مثال، NO3 – یا ClO4 -) درون آب پخش میشود. فشار هیدروژن به الیاف توخالی پارامترکنترل کلیدی است که می تواند به سرعت و به آسانی تنظیم شود. برای دنیتریفیکاسیون، حذف نیترات جزئی اغلب قابل قبول است، و فشار هیدروژن برای به حداقل رساندن هزینه های تامین H2 و غلظت H2 در پساب میتواند کم باشد.