فرآیند EGSB

(expanded granular sludge bed (EGSB یک نوع دیگر از هضم بی هوازی UASB برای تصفیه فاضلاب میباشد. از ویژگی های متمایز این سیستم سرعت زیاد جریان به سمت بالا برای عبور فاضلاب از میان بستر لجن میباشد. از مزایای این سیستم افزایش سرعت عبور فاضلاب  ازمیان بستر لجن دانه ای،  بهبود تماس فاضلاب با لجن و همچنین جداسازی ذرات معلق کوچک از بستر لجن می باشد. افزایش سرعت جریان با استفاده از راکتورهای بلند، و یا با ترکیب پساب برگشتی(یا هر دو) انجام می شود.
طراحی EGSB برای فاضلاب محلول با بار کم (کمتر از 1 تا 2 گرم محلول COD / l) و یا برای فاضلاب که شامل ذرات معلق زیست تخریب پذیر راکد  یا ضعیف میباشد که نباید اجازه داد در بستر لجن مناسب تجمع یابند.