فرآیند BABE

BABE-فرایند منقطع تقویت زیستی
(BABE (Bio-Augmentation Batch Enhanced
تقویت زیستی به عنوان راه حلی جهت  ارتقاء تصفیه خانه های آب و فاضلاب محسوب میشود و اساس فعالیتش تصفیه جریانات غنی از نیتروژن است. هدف از فرایند منقطع تقویت زیستی، کمک به توسعه بخش نیتریفای کننده با کوتاه کردن زمان ماند لجن SRT— در رآکتور است.  جمعیت افزایش یافته  نیتریفای کننده های راکتور BABE برای تغذیه سیستم های لجن فعال متداول استفاده میشود.
تاثیر افزودن محیطهای میکروبی که به طور جداگانه پرورش داده شده اند در  راکتور اصلی نیتریفیکاسیون قبلا مطالعه شده است و بر تصفیه روغن های شناور هاضم متمرکز بوده است. ظرفیت نیتریفیکاسیون میتواند به طور ثابت با تصفیه جانبی روغن های شناور، هم به دلیل کاهش بار ورودی تصفیه خانه فاضلاب و هم افزایش فعالیت نیتریفایرها،افزایش یابد.
بهبود کیفیت پساب، ایجاد ظرفیت فوق العاده و پتانسیل بهتر برخورد با بارهای بیش از اندازه نیز در این فرایند تامین شده است.
تقویت زیستی میتواند به دلیل اینکه هم باکتریهای نیتریفیکاسیون و هم باکتریهای آنوماکس به جریان فاضلاب افزوده میشود، جالب توجه باشد.