دانه گیری کانالی با هوادهی

در این حوضچه ها جداسازی مواد دانه ای از مواد آلی توسط دمیدن هوا به فاضلاب انجام می گیرد. هوای ورودی در فاضلاب حرکت چرخشی ایجاد نموده و از ته نشین شدن مواد آلی جلوگیری به عمل می آورد زیرا سرعت فاضلاب در حوضچه بیشتر از سرعت ته نشینی مواد آلی می باشد در ضمن این سرعت کمتر از سرعت ته نشینی مواد دانه ای بوده و به آنها فرصت ته نشین شدن را می دهد. عمل هوادهی در عین حال  یک عمل پیش تصفیه نیز به حساب می آید .
مخازن دانه گیر هوادهی شونده معمولا طویل،عمیق و کم عرض هستند و از طریق دیفیوزرهای هوادهی حباب درشت هوادهی می شوند. این نوع مخازن در تصفیه خانه های بزرگ استفاده می شوند و مجهز یه یک سیستم مکانیزه جهت جمع آوری دانه ها هستند.