علمی- پژوهشی


سوابق علمی

مشخصات و سوابق علمی مدیرعامل شرکت تصفیه پیشرفته پارس

سوابق پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی و ابداعات شرکت تصفیه پیشرفته پارس